KLYS möter socialförsäkringsutskottet

2017-03-28 

Foto: Jenny Gustafsson

Den 29 mars hade Klys besök av riksdagens socialförsäkringsutskott för att diskutera frilansares sociala trygghet. På bilden ser ni bland andra Fredrik Lundh Sammeli (s), ordf i socialförsäkringsutskottet, som redogjorde för sin och utskottets syn på dessa frågor. 

Klys framförde att vi vill att trygghetssystemen - såsom sjukförsäkring och a-kassa - anpassas till frilansande kulturskapares speciella villkor. Våra förslag handlar i huvudsak om förbättringar som ska gälla frilansare generellt och såväl egenföretagare, som visstidsanställda och kombinatörer. Men vi menar att när det gäller tillämpningen behövs särskild kompetens om kultur- och medieområdet inom ramen för Försäkringskassans verksamhet, för att åstadkomma en rättvis och rättssäker bedömning av frilansande kulturskapares SGI. 

Ledamöterna sade sig dela vår verklighetsbeskrivning om behovet av förändringar i systemet. De sade sig också vilja ta med sig våra tankar till sitt nästa möte med Försäkringskassan.


KLYS förslag till bättre social trygghet för kulturskapare: 

Anpassa socialförsäkringssystemet till frilansande kulturskapares villkor, såväl egenföretagare, som visstidsanställda och s k kombinatörer genom att:

 • genomföra förslaget i socialförsäkringsutredningen om att lägga den historiska inkomsten till grund för SGI-beräkningen, vilket kommer att hjälpa frilansande kulturskapare som är visstidsanställda och kombinatörer
   
 • förenkla möjligheten att få en SGI fastställd även för egenföretagare. Socialförsäkringsutredningen löste inte denna problematik i sitt betänkande. Regeringen bör därför följa upp frågan med en särskild utredning om egenföretagares socialförsäkringssituation
   
 • förlänga skyddstiden till 60 månader för nystartade företag i sjukförsäkrings- och a-kassesystemet
   
 • återinföra 100-dagarsregeln när det gäller a-kassa och jobbsökande
   
 • göra det enklare för frilansare att kunna kvalificera sig till a-kassa, bl a genom att mjuka upp bisysslereglerna och ändra deltidsreglerna
Skapa en enhetlig, kompetent, rättssäker och rättvis tillämpning av socialförsäkringssystemet för yrkesverksamma kulturskapare genom att:
 • inrätta en avdelning/enhet med kompetens om kulturskapares villkor inom ramen för Försäkringskassan, en Försäkringskassan Kultur Media med Arbetsförmedlingen Kultur Media som förebild

Läs även KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen (pdf)