"Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop"

2017-06-22

14 juni lämnade KLYS ett remissyttrande över kulturdepartementets promemoria om den framtida utvecklingen av kultursamverkansmodellen.

KLYS välkomnar regeringens ambitioner att se över modellen och hur de nationella kulturpolitiska målen ska kunna följas i hela landet i och med en ökad regionalisering av kulturpolitiken. Promemorians förslag överraskade i stort inte KLYS mycket, men somliga förändringar kan få konstnärspolitiska konsekvenser som vi ska vara uppmärksamma på.

En konkret sak som föreslås är att bild och form-området formellt lyfts in i samverkansmodellen 2018. Hur filmområdet ska utvecklas i modellen föreslås undersökas djupare. Det föreslås också att Stockholms län ska ingå i modellen från 2019, vilket alltså då innebär att hela landet omfattas av samverkansmodellen. Konsulentverksamheterna i landets regioner föreslås utgå ur förordningen. Regionerna ska fritt få utveckla detta område efter egna behov.

KLYS har sett att regionaliseringen av kulturpolitiken har visat brister i hur det professionella kulturlivet kan utvecklas likvärdigt i alla landets regioner. Vi välkomnar därför förslaget att regeringen avser att förbättra och formalisera informationsutbyte och kommunikation mellan regionala och nationella kulturpolitiker, samt att en oberoende part föreslås följa upp modellen i samarbete med Statskontoret. Vi tror också att det är bra i sak med förslaget om att låta de statliga utvecklingsbidragen för kulturen vara kvar i nuvarande form.

Det KLYS särskilt anmärker på är den uppenbara avsaknaden i remissen av konstnärspolitisk problematisering kring konstnärlig kvalitet och professionella och amatörverksamheter, samt det faktum att regeringen i remissen inte lyfter utveckling av de professionella kulturskaparnas regionala samrådsarbete, utan enbart civilsamhällets aktörer.

KLYS understryker slutligen att det är mycket anmärkningsvärt att samverkansmodellens finansiering inte föreslås stärkas mer i närtid när det är ett faktum att kommuner och landsting får ta allt för stort ekonomiskt ansvar för länskulturinstitutionernas verksamheter. På både kort och lång sikt ser KLYS risker för avprofessionalisering av kulturlivet i delar av landet, liksom för polarisering mellan det fria kulturlivet och institutionerna.

Läs hela KLYS yttrande här (pdf)!

Här kan du ladda ner promemorian (pdf):
"Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen" (Ds 2017:8)