KLYS om nya kulturstöd i Stockholms län

2016-01-08


Stockholms läns landsting (SLL) genomför en översyn av de regionala stödformerna och främjandeinsatserna för det professionella kulturlivet i regionen. KLYS har lämnat synpunkter på det förslag till förändringar av stödsystemet som SLL vill genomföra.


Vi anser att förslaget inger goda förhoppningar om att den regionala kulturpolitiken i Stockholms län går i rätt riktning när det gäller situationen för de professionella kulturskaparna. Vi välkomnar särskilt att vikten av dialog med och kompetensutveckling för kulturlivets aktörer lyfts fram samt att kulturell mångfald och konstnärlig kvalitet ska utgöra centrala aspekter i all stödgivning.

En brist i förslaget är dock att det inte framgår om förslagen handlar om utbyggnad, rationalisering eller omorganisation. KLYS anser att anslagen till dessa typer av kulturstöd och insatser bör byggas ut och tillföras mer medel.

Läs yttrandet här!