Med anledning av nazistiska NMR:s deltagande i Almedalen

2017-06-21


KLYS har idag skickat ett brev till Polisens tillståndsmyndighet och Region Gotland med anledning av nazistiska NMR:s deltagande i Almedalen.

KLYS har valt att delta i Almedalen som planerat. Vi är dock väl medvetna om den ökade risken för kulturskapare och andra medmänniskor och har en dialog angående säkerheten i TCO-landet, där KLYS arrangemang kommer att äga rum.


Brev till Polisen och Region Gotland

Läs brevet i sin helhet här.

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) organiserar genom sina 14 medlemsorganisationer omkring 30 000 enskilda kulturskapare. Dessa verkar inom alla konstområden: bild/form, litteratur/journalistik, musik, scenkonst och film. Våra viktigaste frågor är att främja en stark konstnärlig frihet och ett konst- och kulturliv präglat av kvalitet och mångfald av såväl konstnärliga uttryck, som bland dem som skapar och utövar konst och kultur.

Nu konstaterar vi med stor bestörtning att det nazistiska partiet Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) kommer att delta under Almedalsveckan. Enligt aktuella rapporter från bland andra Myndigheten för kulturanalys är konstnärer och journalister de yrkesgrupper som drabbas hårdast av hot och hat i samhället, inte minst från högerextremt håll.

Almedalsveckan är en fantastisk mötesplats för ett öppet, demokratiskt samtal inte minst för yrkesverksamma inom konst, kultur och media, och KLYS vill att det ska kunna förbli så även i framtiden. Men i så fall måste arrangörerna och polisen garantera att kulturskapare kan röra sig och uttrycka sig fritt under denna vecka. Mycket tyder tyvärr på att så inte kommer att bli fallet. Vi har redan sett hur personer och organisationer som står för demokrati och mänskliga rättigheter valt att inte vara i Almedalen på grund av NMR:s närvaro.

Tekniska nämnden i Region Gotland har lämnat en skrivelse till polisen och uttryckt oro för ”trygghet och säkerhet i stadsmiljön både i anslutning till Almedalsveckan som arrangemang och för besökare som pekas ut av NMR som dess motståndare eller som på grund av utseende eller ursprung riskerar att utsättas för hot eller våld.” Nämnden vill att polisen omprövar sitt beslut att ge tillstånd för NMR att få hyra mark under Almedalsveckan.

KLYS brukar sedan många år tillbaka delta i politikerveckan i Almedalen för att diskutera den fria konstens och kulturens roll i vår demokrati utifrån våra medlemsorganisationers kulturpolitiska visioner och uppdrag. NMR:s närvaro inskränker dock kulturskapares yttrandefrihet och väcker frågan om spelreglerna för oss kulturskapare nu ändras. Är NMR ett steg närmare att släppas in i det demokratiska samtalet?

Region Gotlands oro inför säkerheten under Almedalsveckan måste enligt KLYS tas på allra största allvar. KLYS kräver att polisen gör det som krävs för att kunna garantera säkerheten för alla deltagare i Almedalen.