Om KLYS

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – utgör ett samarbetsforum för medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse. Stöd ges till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor. KLYS är remissinstans och lämnar regelbundet yttranden över utredningar inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor.

KLYS uppgift är att verka för samarbete mellan medlemsorganisationerna och att främja samförstånd mellan olika konstnärliga och litterära yrkesutövare. KLYS ska också hos allmänhet, myndigheter och politiska beslutsfattare skapa respekt och förståelse för de anslutna yrkesgruppernas ekonomiska och sociala villkor och möjliggöra ett gemensamt agerande.

KLYS bildades 1959 i syfte att öka konstnärligt yrkesverksammas fackliga och kulturpolitiska slagkraft. KLYS företräder 14 medlemsorganisationer inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form. Alla anslutna organisationer är självständiga och KLYS verksamhet bygger på enigheten mellan dem.

KLYS verksamhet syftar till att:

• förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för yrkesverksamma upphovspersoner och utövande konstnärer genom att bl.a. värna upphovsrätten och se till att skäliga ersättningar utgår för konstnärligt arbete.
• lyfta fram kulturens och konstnärernas roll i samhällslivet
• verka för en stark yttrandefrihet inom samtliga konstnärliga medier
• värna om konstnärlig integritet
• verka för kulturell mångfald lokalt, regionalt, nationellt och globalt
• verka för enighet och samförstånd mellan olika konstnärsgrupper
• låta genus- och mångkulturperspektivet genomsyra allt arbete
• vara opinionsbildande och en självklar röst för Sveriges yrkesverksamma konstnärer

Diskussioner sker löpande med företrädare för regering och riksdag i frågor som berör konstnärligt yrkesverksamma. Möten äger också rum med myndigheter, landsting/regioner och kommuner för att försvara eller lyfta fram de kulturella värdena och hävda kulturskaparnas intressen.

 


 

Relaterat material


KLYS stadgar