Upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställningstaganden i regeringens branschsamtal för att främja den lagliga spridningen av upphovsrättsskyddat material via Internet

2008-10-10

Inledning

KLYS, Teaterförbundet/Tromb, Dramatikerförbundet, STIM och SAMI har för upphovsmännens och de utövande konstnärernas räkning deltagit i regeringens branschsamtal, som syftat till att främja legal spridning av upphovsrättsligt skyddat material på Internet. Våra organisationer representerar tillsammans långt över 50.000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer vars arbete utgör en för Sverige viktig och ständigt växande näring. Eftersom en fungerande upphovsrätt på nätet är en prioriterad fråga för upphovsmännen och de utövande konstnärerna och deras organisationer, ser vi mycket positivt på regeringens initiativ.

För yrkesverksamma upphovsmän och utövande konstnärer erbjuder Internet fantastiska möjligheter att snabbt och enkelt kunna utbyta och sprida verk och prestationer till människor i hela världen. Nätet utgör också ett viktigt arbetsverktyg i den konstnärliga processen. Samtidigt har denna utveckling hittills inneburit att det blivit allt svårare för kulturskapare att ha kontroll över och få skälig ersättning för sitt arbete i de fall arbetsresultatet utnyttjas på nätet. Upphovsrättens grundläggande principer åsidosätts dagligen när text-, ljud- och bildfiler olovligen görs tillgängliga för varenda dator som är ansluten till Internet.

Upphovsrätten, innefattande principen om upphovsmannens ensamrätt, måste därför upprätthållas även på nätet om upphovsmän och utövande konstnärer även fortsättningsvis ska kunna leva av sitt skapande. Annars löper man risken att de nya, smidiga möjligheterna att sprida och utbyta ord, bild och ton leder till att det skapas och produceras allt mindre professionell kultur. Kulturkonsumenter såväl som kulturskapare är förlorare i en sådan utveckling, eftersom den rycker undan den ekonomiska basen för mångfald på kulturens område. Att upphovsrätten upprätthålls även på nätet är således en förutsättning för ett brett och mångfasetterat kulturutbud, tillgänglighet för allmänheten till konstnärligt innehåll framställt av yrkesverksamma och en verklig yttrandefrihet värd namnet.

 

Främjande av laglig spridning av upphovsrättsligt skyddat material på Internet

Upphovsmännens och de utövande konstnärernas organisationer tar ansvar för att konstnärligt innehåll lagligt ska kunna tillhandahållas allmänheten på Internet genom att upplåta upphovsrättigheter för nätutnyttjanden. Vi har beredskap att förhandla om avtal på området och kan licensiera rättigheter för olika typer av utnyttjanden i nätmiljön. På så sätt medverkar vi till framväxten av en legal marknad med en stor mängd användarvänliga legala tjänster inom både musik-, film-, ord- och bildområdena.

Våra organisationer är öppna för att diskutera nya affärsmodeller och det har hittills, oss veterligen, inte förekommit att upphovsmännens och de utövande konstnärernas organisationer ställt sig i vägen när det gäller att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och avtalslösningar. Vi vill tvärtom underlätta framväxten av nya, smidiga legala tjänster och avtalsmodeller, så att konsumenter kan ta del av konstnärliga verk och prestationer på ett enkelt sätt och samtidigt göra rätt för sig. Nya legala tjänster och affärsmodeller måste dock erbjuda skäliga villkor och ersättningar för de som skapar det upphovsrättsligt skyddade innehållet.

Licensiering av digital användning av upphovsrättsligt skyddat material sker således redan, såväl i sedan länge upparbetade som i nya strukturer inom upphovsrättsorganisationerna. STIM och SAMI har licensierat rättigheter för nätutnyttjanden under en lång rad år. Organisationen ALIS på det litterära området licensierar användning av texter på bl a Internet. Nya Bildupphovsrätt i Sverige på bildområdet finns för licensiering av bilder (illustrationer, fotografiska verk och andra bildkonstverk) för bl a digital användning. Vidare finns Teaterförbundets rättighetsbolag Tromb, som förvaltar rättigheter på medieområdet och ställer verk och prestationer till förfogande i alla medier.

Vi är överens inom upphovsmanna- och utövarkretsen att det inte är en framtidsinriktad lösning på de utmaningar som utvecklingen skapar att enbart satsa på kontroller, som kan uppfattas som integritetskränkande av enskilda fildelare. Istället förespråkar vi att det utvecklas licensieringsmodeller, gärna kollektiva, som på ett smidigt sätt löser rättighetsklareringen mellan upphovsrättsinnehavare, ISPs och konsumenter utifrån de förutsättningar som råder inom respektive konstområde. STIM har tagit initiativ till en licensieringsmodell för sina rättighetshavargrupper. Modellen är intressant, men det är för tidigt att säga huruvida denna modell är lämplig eller möjlig att genomföra på andra upphovsmanna- och utövarområden. Från upphovsmanna- och utövarhåll vill vi i sammanhanget peka på den nordiska avtalslicensmodellen som ett möjligt sätt att licensiera användning av skyddade verk och prestationer i digitala medier, i de fall det inte är praktiskt möjligt att förvalta rättigheter på nätet individuellt.

Organisationerna på vårt område kan inte och bör inte på egen hand skapa eller driva en Internettjänst eller skapa nödvändiga tekniska plattformar för en sådan tjänst. Däremot är vi mycket angelägna om och villiga att gå in tidigt i processer kring möjliga tjänster, inte bara som tillståndsgivare utan även som bollplank inom ramen för utveckling av nya tjänster. Upphovsrättsorganisationerna är således gärna med och skapar ramarna för nya tjänster och ställer upp med upphovsrättskunskaper och förslag till licensvillkor och utveckling av licensieringsmodeller.

Våra organisationer vidtar utöver sin licensieringsfunktion olika typer av informationsåtgärder om upphovsrätt i allmänhet och upphovsrätt på Internet i synnerhet, bl a genom information på hemsidor, i informationsbroschyrer riktade till skolor och lärosäten, bibliotek och andra användare av upphovsrättsligt skyddat material. Upphovsmännens och de utövande konstnärerna medverkar gärna i informationskampanjer tillsammans med andra aktörer i branschsamtalen och/eller tillsammans med regeringen, för att vägleda användare på Internet till legala alternativ och för att påverka allmänhetens attityder kring upphovsrätt och fildelning.

En grundläggande fråga för upphovsmännen och de utövande konstnärerna är att rättighetsupplåtelserna av verk och prestationer för användning på Internet måste ske till rimliga villkor för de som skapar det upphovsrättsliga innehållet, t ex när det gäller fördelningen av de intäkter som de legala tjänsterna inbringar. Enligt olika undersökningar som gjorts ökar också betalningsbenägenheten hos Internetanvändare om upphovsmännen och de utövande konstnärerna får rimligt betalt.

I sammanhanget påminns om att det nu pågår en utredning som bl a ska se över 3:e kapitlet URL, som reglerar överlåtelser av upphovsrätt. En av våra organisationer i branschsamtalen, KLYS, har i en skrivelse till justitieminister Beatrice Ask och Lena Adelsohn-Liljeroth (28 februari 2007) lämnat sina synpunkter när det gäller en översyn av 3 kap URL.

 

Åtgärder för att minska upphovsrättsintrången på Internet

Det är upphovsmännens och de utövande konstnärernas uppfattning att nuvarande lagstiftning och lagtillämpning inte räcker för att begränsa de omfattande upphovsrättsintrången på nätet. Vi vill därför i första hand uppmana regeringen att snarast lägga fram en proposition om införlivande av sanktionsdirektivet i svensk rätt. Det är viktigt att propositionen får en bred riksdagsmajoritet, så att den kan träda i kraft som planerat den 1 januari 2009.

Inom upphovsmanna- och utövarkretsen är vi också överens om att Internetleverantörerna (ISPs) måste ta eller ges ett ansvar för att motverka och begränsa den illegala fildelningen.

Vi som representerar upphovsmännen och de utövande konstnärerna i branschsamtalen kan konstatera, efter att ha deltagit i de samtal mellan rättighetshavare och ISPs som ägt rum under sommaren och hösten, att ISPs inte är intresserade av att frivilligt ta ansvar för de upphovsrättsintrång som pågår på Internet. De tycks därför inte ha för avsikt att genomföra några åtgärder - annat än ytterst begränsade, generella informationsåtgärder – mot illegala fildelare på frivillig väg.

Om ett ansvarstagande från ISPs inte kan ske på frivillig väg måste det enligt upphovsmännens och de utövande konstnärarenas organisationer ske via lagstiftning. Införandet av sanktionsdirektivet i svensk rätt är ett steg, men implementeringen och metoderna måste vara effektiva.

Ett förslag till en självreglerande nämnd har presenterats av producenterna/distributörerna i branschsamtalen. Vi studerar med intresse en eventuell nämndlösning, självreglerande eller myndighetsbaserad, som ett av många möjliga sätt att minska den illegala fildelningen.

 

Sammanfattning av våra synpunkter när det gäller frågorna i branschsamtalen

- En effektiv upphovsrätt, innefattande principen om upphovsmannens ensamrätt, måste upprätthållas även på nätet. Detta är viktigt, inte bara för att upphovsmän och utövande konstnärer ska få betalt för sitt arbete, utan också för att garantera mångfald, tillgänglighet och yttrandefrihet på nätet.    

- Upphovsmännens och de utövande konstnärernas organisationer medverkar till att allmänheten lagligt ska kunna ta del av konstnärligt innehåll genom att upplåta rättigheter till skyddade verk och prestationer. Denna licensieringsberedskap gynnar framväxten av lagliga alternativ till illegal fildelning.  

- Vi vill underlätta framväxten av nya, smidiga legala tjänster och avtalsmodeller, så att konsumenter kan ta del av konstnärliga verk och prestationer på ett enkelt sätt och samtidigt göra rätt för sig. Nya tjänster och affärsmodeller måste dock erbjuda skäliga villkor och ersättningar för de som skapar det upphovsrättsligt skyddade innehållet.

- Vi förespråkar att det utvecklas licensieringsmodeller, gärna kollektiva, som på ett smidigt sätt löser rättighetsklareringen mellan upphovsrättsinnehavare, ISPs och konsumenter utifrån de förutsättningar som råder inom respektive konstområde. Den nordiska avtalslicensmodellen kan vara ett möjligt sätt att licensiera användning av skyddade verk och prestationer i digitala medier, när det inte är praktiskt möjligt att förvalta rättigheter på nätet individuellt.

- Nuvarande lagstiftning och lagtillämpning räcker inte för att begränsa de omfattande upphovsrättsintrången på nätet. Regeringen bör därför snarast lägga fram en proposition om införlivande av sanktionsdirektivet i svensk rätt. Vi vill betona vikten av att den får en bred riksdagsmajoritet, så att den kan träda i kraft som planerat den 1 januari 2009.        

Internetleverantörerna (ISPs) måste ta eller ges ett ansvar för att motverka och begränsa den illegala fildelningen. Om ett ansvarstagande från ISPs inte kan ske på frivillig väg måste det ske via lagstiftning. 

- Regeringens politiker, framför allt inom de tre departement som finns med i branschsamtalen (Justitie-, Kultur- och Näringsdepartementen), bör bli tydligare när det gäller att försvara principen om upphovsmannens ensamrätt på Internet och införa effektivare åtgärder mot illegal fildelning.

- Regeringen bör ta ett större ansvar för och lägga mer resurser på information om upphovsrätt. Den nylige framtagna foldern "Att kunna leva på sitt skapande" är ett lysande exempel på bra information varav det behövs mer. Upphovsmännen och de utövande konstnärerna bistår och medverkar gärna i sådana informationskampanjer.

 

KLYS, STIM, SAMI, Teaterförbundet/Tromb och Sveriges Dramatikerförbund

Enligt uppdrag

Ulrica Källén
Förbundssekreterare/jurist, KLYS