Illustration av de nya storregionerna från Indelningskommitténs delbetänkande, SOU 2016:48


Ge kulturen en tydlig plats i nya storregioner


2016-10-12

KLYS utgör en samlad röst för ca 30 000 yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Som en av endast tre remissinstanser på kulturområdet har KLYS yttrat sig över förslaget till ny storregionsindelning i landet (SOU 2016:48). Regionreformen kommer att få genomgripande effekter för konst- och kulturli...


En av KLYS främsta målsättningar är att yrkesverksamma kulturskapare ska kunna verka fritt och försörja sig oavsett var i landet de bor. En regionalisering av kulturpolitiken har redan skett genom införandet av den s k kultursamverkansmodellen, som på många sätt påverkat det regionala kulturlivet...Kartläggning över internationella samarbeten


2016-10-19

Här presenterar KLYS sin unika kartläggning över medlemsorganisationernas och upphovsrättsorganisationernas internationella samarbeten och nätverk.


Kartläggningen syftar till att ge en överblick över den stora mängd konstnärsorganisationer och nätverk som finns på olika internationella nivåer (nordisk, europeisk och global nivå) och till att u...


Budgetpropositionen: KLYS efterlyser fler konstnärspolitiska satsningar


2016-09-19

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2017. KLYS – som utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige – ser ljusglimtar i budgeten, men anser att den innehåller fö...


Ett steg i rätt riktning är den satsning på 120 miljoner fördelat på tre år till det regionala kulturlivet som avsätts inom ramen för den Kultursamverkansmodellen. Tillskottet är dock långt ifrån t...


KLYS träffar Finansdepartementet om rätt till avdrag för egenföretagare


2016-08-30

KLYS - som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare – har idag träffat Finansdepartementets statssekreterare och uppmanat regeringen att skapa rättvisare regler när det gäller rätten till av...


Det var över 30 år sen kulturskapares skattemässiga situation utreddes och det finns nu stort behov av att återigen se över deras skattevillkor. Särskilt på två områden är problemen så stora att ma...


 

Konsten att delta:bild och form startar nu!


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


Norrbottens goda ambitioner nästa år


2016-10-14

KLYS har idag skickat in sitt yttrande över Norrbottens läns landstings komplettering för 2017 av nuvarande kulturplan 2014-2016 som förlängts ett år.


KLYS ser positivt på Norrbottens ambitioner och transparens i kompletteringen. Det görs tydliga genomgångar av konkreta regionala kultursatsningar och hur länet samverkar på kulturområdet inom olik...


Lyft konst och kultur i RUFS 2050!


2016-10-04

KLYS har kommenterat samrådsförslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).


Vi konstaterar att kultur och konst på det stora hela inte alls lyfts i tillräckligt hög grad i förslaget, och att tillgången till professionell kultur ofta tas för given för att främst fungera som...


 

Fördjupade resonemang och strategier i Hallands kulturplan 2017-2020


2016-09-28

KLYS svarade i september på Region Hallands förslag till ny kulturplan för perioden 2017-2020. Det är deras tredje kulturplan sedan samverkansmodellen infördes.


I jämförelse med många andra planer ger Halland ett stort utrymme för fördjupade resonemang kring konstnärspolitiska frågor och strategier för planperioden, vilket vi finner högst föredömligt. Regi...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2016-10-26
Möte i KLYS regionalpolitiska referensgrupp
2016-10-27
Region Östergötlands kulturkonferens, Linköping
2016-10-28
Möte i KLYS nätverk för socialförsäkringsfrågor
2016-11-07
Arts & Audiences konferens, Göteborg

Hela kalendariet >>