Arvodesrekommendationer

Arvodesrekommendationer

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Inför 2019 kommer KLYS att se över en del av sina rekommendationer. Redan från 1 januari 2018 gäller dock nya rekommendationer för konsult/expertarvoden samt panelarvoden.

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibland även förhandlingshjälp. Ta gärna kontakt med dessa när det gäller konstområdesspecifika frågor.

Goda råd vid alla typer av uppdrag till professionella
kulturskapare, oavsett konstområde:

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Respektera upphovsrätten
 • Upprätta skriftliga avtal
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

KLYS arvodesrekommendationer

KLYS har tagit fram arvodesrekommendationer för konstnärligt yrkesverksamma beträffande vissa typer av uppdrag. Rekommendationerna gäller från 2013 med viss uppdatering från och med 1 januari 2018 avseende panel och konsult/expertarvoden.

Behovet av vägledning när det gäller arvodering av
professionella kulturskapare ökar och efterfrågan är särskilt stor när det gäller kulturskapares deltagande i Skapande skola-projekt och i Kultursamverkansmodellen.

Rekommendationerna gäller bland annat arvoden för framträdanden vid konferenser och andra arrangemang, för deltagande vid sammanträden och möten t ex inom ramen för Samverkansmodellen och för olika typer av uppdrag i skolor, t ex projekt inom ramen för Skapande skola.

Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag. De gäller inte för scenkonstproduktioner, konserter och andra mer konstområdesspecifika framträdanden. För dessa hänvisar vi till KLYS medlemsorganisationer och/eller centrumbildningarna.

Observera att angivna arvoden är minimirekommendationer. En individuell förhandling bör alltid ske utifrån uppdragets karaktär och den konstnärligt yrkesverksammas kunskaper och erfarenheter.

De rekommenderade beloppen avser fakturerade uppdrag, dvs när arbetet utförs med F-skatt av en egenföretagare. Arvodet inkluderar då lagstadgade sociala avgifter. I de fall ersättning för uppdraget har sin utgångspunkt i en lön med A-skatt så rekommenderar KLYS att beloppet när det faktureras med F-skatt alltid räknas upp med minst 50 procent. Detta för att täcka in lagstadgade och avtalade sociala avgifter, semesterersättning och viss ersättning för administration. Den yrkesverksamma kulturskaparen ska ha rätt att välja mellan att utföra arbetet som egenföretagare med F-skatt eller som arbetstagare med A-skatt, då med tillämpning av relevanta kollektivavtal.

Individuella framträdanden

Framträdande vid större arrangemang
Till större arrangemang räknas arrangemang med fast ekonomiskt underlag. Arrangemang ska alltid räknas som större i de fall arrangören för inträdet begär en inte obetydlig ersättning från åhörare när arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget ingår i företagets verksamhet.

 • Lägst 16 400 kr

Framträdande vid mindre arrangemang
Arrangemang betraktas som mindre med avseende på ekonomiskt underlag etc. De arrangemang som inte räknas som större är att betrakta som mindre arrangemang.

 • För framträdanden upp till 15 minuter: lägst 2 800 kronor (höjs från 1 januari 2019 till lägst 3000 kr)
 • För framträdanden upp till 2 timmar: lägst 6 000 kronor (höjs från 1 januari 2019 till lägst 7500 kr)

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme.

Moderatorsuppdrag

Lägst 6 000 kr för upp till två timmar (höjs från 1 januari 2019  till lägst 7 500 kronor)

Uppdrag i skola

Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

 • 1 lektion upp till 60 minuter 3 000 kr
 • 2 lektioner 4 000 kr
 • 3 lektioner 5 000 kr
 • 4 lektioner 6 000 kr
 • Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
 • En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola
Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan. Från och med 2013 omfattar det också förskoleklasser. Satsningen uppgår från 2013 till 169 miljoner kronor per år. Sedan 2012 finns det inskrivet i Kulturrådets bidragsvillkor för Skapande skola att ”Arvode till fria kulturaktörer ska regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch.”

Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild
förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 750 kr per timme bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser. När det gäller den praxis som tillämpas i aktörens bransch hänvisar vi till berörda medlemsorganisationer
och/eller centrumbildningar.

Konsult/expertarvode

När yrkesverksamma kulturskapare efter inbjudan deltar som experter i arbetsgrupper, sammanträden och möten eller liknande rekommenderas ett arvode om lägst 996 kr per timme. Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

Panelarvode

När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3000 kr.

Upphovsrättslig användning

När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade
prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta,
t ex för vidareanvändning av det skyddade materialet.

Ersättning för utlägg

Traktamente vid övernattning
Traktamente enligt Skatteverkets normer.
Som hel dag räknas om resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen och avslutas efter kl 19.00 hemkomstdagen. Som halv dag räknas om resan påbörjas senare än kl. 12.00 eller avslutas tidigare än kl. 19.00. För att traktamentet ska vara skattefritt ska övernattning ha skett.

Logi och resekostnader
Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak
för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg.
Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets normer.

Mervärdesskatt (moms)
Momssatsen inom kultur är antingen 0, 6, 12 eller 25
procent beroende på vad uppdraget avser.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr
”Moms inom kulturområdet” (SKV 562),
www.skatteverket.se