Regional kulturpolitik

 • Regional kulturpolitik

  Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

  Under hösten har KLYS genomfört en uppföljande enkät till kulturförvaltningarna i det 40-tal kommuner som deltog i den kommunala Corona-enkäten i maj 2020. KLYS har nu sammanställt och analyserat kommunernas svar för att ge en bild av kommunernas arbete för att lindra pandemins effekter på konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i landet.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Hallands kulturplan

  KLYS har yttrat sig över remissförslaget till Region Hallands kulturstrategi och kulturplan för perioden 2021-2024. KLYS finner mycket positivt i detta dokument. Särskilt värdefullt i KLYS ögon är att regionen framhäver konstens frihet och kulturskaparnas självständighet, och presenterar flera prioriteringar för att stärka förutsättningar för professionella kulturskapare att bo, verka och utvecklas i Halland.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Gotlands kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Region Gotlands förslag till ny kultur- och handlingsplan för perioden 2021-2024 och ser mycket positivt på den. Jämfört med många andra kulturplaner genomsyras Region Gotlands av en hög konstnärspolitisk ambition. De professionella kulturskaparna, kulturskapandets villkor, konstnärlig kvalitet samt principen om armlängds avstånd lyfts fram tydligt.

 • Kultur- och mediepolitik
  KLYS Regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman

  KLYS förslag till kommunala krisåtgärder

  Vid sidan av de regionala och statliga nivåerna har kommunerna runt om i landet ett stort ansvar när det gäller att värna om konsten, kulturen och kulturskaparna under coronakrisen. KLYS har därför gjort en kommunenkät och utifrån denna tagit fram ett förslag till kommunalt krispaket för kulturen. Här presenteras en rad åtgärder som landets kommuner kan vidta för att upprätthålla sin kommuns och regions kulturella infrastruktur, och bidra till ett fortsatt rikt och dynamiskt kulturliv i hela Sverige

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Skånes kulturplan

  KLYS har lämnat in ett yttrande över Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024. KLYS välkomnar att regionen framhäver konstnärliga framför instrumentella perspektiv på konst och kultur genom att tydligt betona kulturens och konstens egenvärde och frihet i både inledning och övergripande ramverk för planen. Men KLYS anser att planen i högre grad kunde lyfta sakfrågor i arbetsvillkor för yrkesverksamma kulturskapare.

 • Kultur- och mediepolitik

  Debattartikel i Dagens Samhälle

  I en debattartikel i Dagens Samhälle den 23 april skriver KLYS tillsammans med Ideell Kulturallians om behovet av ett tydligt agerande från Sveriges regioner och kommuner i syfte att stödja kulturlivet runt om i landet genom coronakrisen.

 • Pressmeddelanden

  Förslag till regionalt krispaket

  Regioner och kommuner har, vid sidan av den statliga nivån, ett stort ansvar när det gäller att skydda konsten, kulturen och kulturskaparna mot coronakrisen runt om i landet. KLYS har därför tagit fram ett förslag till regionalt krispaket för kulturen med åtgärder som bör tas av landets regioner för att upprätthålla ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela Sverige.

 • Alla nyheter

  Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

  Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar.
  Nu har verksamheten lagts ner utan dialog med varken kulturlivet eller beställare. Tillsammans med flera andra organisationer kräver KLYS en omprövning av beslutet och en dialog med det fria kulturlivet kring en nystart av verksamheten.

 • Alla nyheter

  KLYS på Folk och Kultur

  Den 6 februari kl. 14.30 – 15.30 anordnar Koalition för kulturdebatt, där KLYS ingår, ett seminarium på Folk och Kultur i Eskilstuna. Seminariet har titeln Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan och leds av KLYS ordförande Marika Lagercrantz.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS regionala tendensrapport 2019

  Trenden som vi kunde se i förra årets tendensrapport håller i sig. Konstnärspolitikens sakfrågor syns mer i kulturplanerna och kulturens och konstens egenvärde och kvalitet betonas mer samtidigt som konstnärspolitikens sakfrågor syns mer i kulturplanerna. Kulturplanerna blir också mer detaljrika om konstens förutsättningar och tydligare kring kulturell infrastruktur.